• algılarız,
  • ihbar ederiz,
  • engelleriz,
  • gerekirse söndürürüz...
  • FM-200
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yangn alglama sistemi ihtiyalarnn belirlenmesi

Projelendirdiiniz binada yangn alglama ve alarm sistemini tasarlamann ilk adm, sz konusu binada erken yangn tespitine olan ihtiyacn deerlendirilmesi olmaldr. Bu balamda srasyla;

a)   Binann belirli ksmlarnn ya da tamamnn korunmas,

b)   Binada tesis edilecek sistemin tipi,

c)   Yangn alglama ve alarm sisteminin binada tesis edilecek dier yangndan korunma amal sistemler ile etkileimi

konularnda srasyla karar verilmelidir.

Bu hafta ncelikle binann belirli ksmlarnn ya da tamamnn korunmasna ilikin TS CEN/TS 54-14 Standard hkmlerini ele alarak belirleyici unsurlar ortaya koymaya altk.

Binann belirli ksmlarnn ya da tamamnn korunmasna ilikin esaslar

TS CEN/TS 54-14 Standardnda konu ile ilgili maddeler aadaki gibidir.

5.3 Binann korunmas gereken blmleri

5.3.1 Koruma kapsam

Binann korunacak blmleri ve tesis edilecek sistem tipleri yetkili makam veya sigorta irketi gibi bir nc tarafa belirlenebilir. Sistemin kapsamnn nc tarafa belirtilmedii durumlarda veya daha kapsaml bir sistemin kurulmas istendiinde her alandaki riski deerlendirirken aadaki hususlarn dikkate alnmas gerekir:

a) Tutuma ihtimali,

b) Yangnn balang odasnn iinde yaylma ihtimali,

c) Yangnn balang odasnn dna yaylma ihtimali,

d) Yangnn sonular (lm, yaralanma, mal kayb ve evre hasar dhil),

e) Dier yangndan korunma tedbirlerinin varl.

5.3.2 Kapsamn tarifi

Koruma kapsam aadaki gibi aklanabilir:

a) Toplam koruma: Binann btn blmlerinin korunmas,

b) Blme korumas: Bina iinde bir veya daha fazla sayda yangn blmesinin korunmas,

c) Ka yolu korumas: Ka yollar yangn veya dumanla kapatlmadan nce bunlarn kullanlabilmesini salamak zere ka yollarnn korunmas,

d) Mahall koruma: Bina iinde bulunan ve bir yangn blmesinin tamamn oluturmas gerekmeyen belli bir cihazn veya fonksiyonun (ka yollar hari) korunmas,

e) Tehizat korumas: Belli bir cihazn veya tehizatn korunmas.

5.3.3 Toplam koruma

Toplam koruma sistemi, bu klavuzun zel olarak muaf tuttuklarnn dnda binann iindeki btn hacimleri kapsayan bir otomatik yangn alglama sistemidir.

5.3.4 Blme korumas

Blme korumas sistemi binann sadece belirli ksmlarn (genellikle en hassas alanlar) kapsayan bir otomatik yangn alglama sistemidir. Bir blme korumas sisteminin snrlar, yangn blmesi snrlar olmaldr. Bu snrlar iindeki koruma toplam koruma sistemininki ile ayn olmaldr. Bir ksmi koruma sistemi kullanlacaksa, binann korunacak ksmlar Madde 5,6daki dokmantasyonda belirtilmelidir.

5.3.5 Ka yolu korumas

Sadece ka yollarn koruyan bir sistemin insanlara, ka yollar duman ve s ile kapanmadan nce kamalar iin zamannda yangn alarm vermesi amalanr. Bu tip sistemlerin yangnn kayna olan odada bulunabilecek insanlar korumas beklenmemelidir. Bu sistem sadece yangnla dorudan ilgili olmayanlara bilgi vermek amacn tar. Genel olarak, ka yollarna monte edilen duman dedektrlerinin insanlara bu yollardan kamalar iin zamannda yangn alarm vermesi beklenir. Ancak, ka yollarna bitiik odalardaki baz yangn durumlarnda dumann yangndan dar aklklar vastasyla (kap atlaklar gibi) kaarken souduu ve tavana monte edilmi olan dedektrler almadan nce ba hizasnda ve altnda duman birikmesine sebep olduu grlmtr. Byle bir souma ihtimali varsa ka yollarnn korunmas iin bitiik odalara yangn alglayclarn monte edilmesi gerekli olabilir.

5.3.6 Mahall koruma

Mahall koruma belirli fonksiyonlar, zel cihazlar ve yksek riskli alanlar korumak iin kullanlabilir. Mahall koruma alannn tecrit edilmesi gerekmez, toplam koruma veya blme korumas iinde yer alabilir, fakat genel korumadan daha yksek bir koruma seviyesine sahip olabilir. Mahall koruma kendi bana korunan alan iinde balayan yangnlara kar iyi koruma salayabilir, fakat bu alann dnda balayan yangnlar iin koruma etkisi ok azdr veya hi yoktur.

5.3.7 Tehizat korumas

Tehizat korumas belirli tehizatn iinde balayan yangnlara kar koruma salar. Tehizat korumas salayan dedektrler ounlukla tehizat mahfazasnn iine yerletirilir ve bylece genel koruma amal dedektrlerden daha nce yangn alglayabilir. Mahall korumada olduu gibi, tehizat korumas kendi bana korunan alan iinde balayan yangnlara kar iyi koruma salayabilir, fakat bu alann dnda balayan yangnlar iin koruma etkisi ok azdr veya hi yoktur.

5.3.8 Korunmas gerekmeyen alanlar

zel artlar yoksa baz alanlar yangndan korunma gerektirmeyecek kadar dk yangn riskine sahip alanlar olarak deerlendirilebilir (Madde A.5.3.8).

A.5.3.8.Otomatik alglama ile korunmas gerekmeyen alanlar aadakileri ierebilir:

a) Yanc malzeme veya p depolama amacyla kullanlmamalar kaydyla banyolar, dular, ykanma odalar, tuvaletler,

b) Demelerden, tavanlardan ve duvarlardan gei yerlerinde uygun ekilde yangna kar korunmu olmalar veya yangn tecridine sahip olmalar kaydyla ve acil durum sistemlerine ait kablolar iermemeleri artyla (kablonun en az 30 dakika yangna dayanmas durumu hari) kesit alan 2 m2den az olan dey aftlar ve dey kablo kanallar,

c) atsz ykleme sundurmalar,

d) Brt hacmi 20 m3ten az olan havalandrmasz, donmu gda depolar.

Boluklarn (deme alt ve tavan st boluklar dhil) aadaki durumlarda bamsz dedektrlere sahip olmas gerekir:

e) Boluktaki yangnn boluk dndaki dedektrler tarafndan alglanmasndan nce yangnn balad odadan darya yangnn veya dumann youn ekilde yaylmas ihtimali olmas,

f) Boluktaki yangnn alglanmasndan nce acil durum sistemlerine ait kablolara hasar verme ihtimalinin olmas.

Aadaki zelliklere sahip boluklarda bamsz dedektr olmas gerekmez:

g) Ykseklii 1 mden az olan alanlar,

h) Uzunluu 10 mden az olan alanlar,

i) Genilii 10 mden az olan alanlar,

j) Dier alanlardan yanmaz malzemelerle tamamen ayrlm olan alanlar,

k) Herhangi bir 1 m2lik ksmnda 25 MJ yanc malzemeden fazla yangn yk younluuna sahip olmayan alanlar (Bunun iin standardn Ek D tablosundaki deerler ya da seilen kablolarn kataloglarndaki MJ/m cinsinden deerleri baz alnarak hesaplama yaplr),

l) Acil durum sistemlerine ait kablolarn gemedii alanlar (kablonun en az 30 dakika yangna dayanmas durumu hari).

 

Sonu olarak yangn alglama ve alarm sistemi projelendirdiiniz bina ile ilgili, varsa ilgili makam, idare, kullanc vb. ile yangn danman ve sigorta irketinden koruma kapsamn talep etmeniz gerekmektedir. Koruma kapsam sizlere yazl olarak belirtilmediyse bu durumda risk deerlendirme bilgileri nda korunmas gerekmeyen alanlar hari yangn erken tespit iin tasarmnza karar vermeniz gerekmektedir. lgili makam, idare, kullanc v.b. ile yangn danman ve sigorta irketinden koruma kapsam proje mellifine yazl olarak iletilmemise ve projenin koruma kapsamnda bir eksiklik olursa dorudan proje mellifleri sorumlu tutulur.Sitenin Tüm Hakları Atılan Mühendislik'e Aittir.

Adres: Cevizlidere cad. 14. sok. 15/10 Balgat/ANKARA
Tel: 0 312 472 58 85 Faks: 0 312 472 53 21
E-mail: info@atilan.com.tr web: www.atilan.com.tr